Geschäftsführung Schwerpunkt: Technik

Fachinformatiker / Systemintegration
Microsoft Certified Solutions Expert
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Technology Specialist

2013-2014 Technischer Leiter, asis Computer GmbH
2008-2013 IT Service Techniker, asis Computer GmbH

E-Mail: zedelmayer@a-z-it.com